PİYASALAR,DÖVİZ,BALTIK DRY ENDEKS :INVESTING .COM TIKLAYINIZ
 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI İLANI

KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER
Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Görev Yeri: DHMİ (Taşra)

Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı:
- Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 24

KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan Geçerli KPSS Puanı: 6 Eylül 2020 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.
Devlet  Hava  Meydanları  İşletmesi  Genel  Müdürlüğü  bünyesinde  399  sayılı  Kanun Hükmünde  Kararnamenin  3/c  bendi  kapsamında  istihdam  edilmek  üzere,  08.07.2018  tarih  ve 30472 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi  Genel Müdürlüğü Stajyer  Hava  Trafik  Kontrolörü  ve  Asistan  Hava  Trafik  Kontrolörü  Pozisyonlarına  Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacaktır.
Sınava katılacak adaylarda aranan genel şartlar,

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d)  Askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak,  askerlik  çağına  gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine   karşı   işlenen   suçlarla,   zimmet,   ihtilas,   irtikap,   rüşvet,   hırsızlık,   dolandırıcılık, sahtecilik,  inancı  kötüye  kullanma,  dolanlı  iflas gibi  yüz kızartıcı  veya şeref ve haysiyeti  kırıcı suçtan  veya  istimal  ve  istihlak  kaçakçılığı  hariç  kaçakçılık,  resmi  ihale  ve  alım  satımlara  fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
f) Son  başvuru  tarihi  itibarıyla,  Kamu  Görevlerine İlk  Defa  Atanacaklar İçin  Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

Sınava katılacak adaylarda aranan özel şartlar,
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu almak,  (aranan  şartlar  www.dhmi.gov.tr  adresinde  yer  alan  Hava  Trafik  Kontrol  Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)
c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu  durum sınav  komisyonunca  tespit  edilerek tutanak altına alınır,  gerekirse hakem hastaneye gönderilir  ve  hakem  hastanece  verilecek  nihai  rapor  sonucuna  göre  işlem  tesis  edilir.  Adaylar Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (26.02.2016 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).
e) Geçerli bir Hava Trafik Kontrolör Lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”)
 
Arsa Satışı
 Mülkiyeti Dokuz Eylül Üniversitesi'ne ait İzmir İli, Balçova İlçesi, 2267 ada, 29 parselde kayıtlı 3.140,00 m2’lik taşınmazın; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun “Taşınır ve Taşınmaz Satışı” başlıklı 46.maddesi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin a) fıkrası gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.
15.01.2021 Cuma günü Saat 11:00’de  Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonunda yapılacak olan ihalenin şartnamesi Dokuz Eylül Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 100,00 TL ücret karşılığında alınabilir.  
 
 
Total liderliğindeki konsorsiyum Akdeniz'de doğal gaz aramak ve üretmek için Mısır ile anlaştı
04/01/2021 10:36:38

     Fransız enerji şirketi Total SE liderliğindeki konsorsiyem,
Akdeniz'deki bir offshore sahada doğal gaz aramak ve üretmek için
Egyptian Natural Gas Holding ile sözleşme imzaladı.
     North Ras Kanayis offshore sahası 4550 kilometrekara büyüklüğünde  bir alanı kapsıyor ve 50 ile 3200 metre arasında derinliği içeriyor.
     Egyptian Natural Gas Holding ile anlaşma yapan konsorsiyumda
Total'in payı yüzde 35, Shell'in payı yüzde 30, Kuwait Foreign
Petroleum Exploration Co'nun payı yüzde 25 ve Mısır merkezli Tharwa'nın  payı yüzde 10.

    Foreks Haber Merkezi ( 
haber@foreks.com )
 
(DHMİ)
         DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
         GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KONU: ATATÜRK HAVALİMANINDA TESCİLDEN TERKİN EDİLEREK HURDAYA AYRILAN HAVA ARAÇLARI SATIŞ İHALESİ İLANI
1.    Atatürk Havalimanı apronunda bulunan ve tescilden terkin edilerek hurdaya ayrılan;
-    TC-KET   Tescilli Hava Aracı 210.000 TL,
-    TC-SGB   Tescilli Hava Aracı 500.000 TL,
-    TC-MHK  Tescilli Hava Aracı  30.000 TL,
-    TC-OYC   Tescilli Hava Aracı 550.000 TL,
-    TC-COA   Tescilli Hava Aracı 550.000 TL,
-    TC-OIM    Tescilli Hava Aracı  550.000 TL,
-    TC-TTB    Tescilli Hava Aracı  300.000 TL,
-    TC-TTA    Tescilli Hava Aracı  300.000 TL,
-    TC-CHY   Tescilli Hava Aracı     80.000 TL,
 muhammen bedeller üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek satışı gerçekleştirilecektir.    

2.    Söz konusu hava araçlarına ait İhale Şartnamesi ve Satış Protokolü DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından KDV dahil 250 TL (İkiyüzelli TürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

3.    İhaleye katılmak isteyenler beher hava aracı için ekli Satış ve Teminat Listesinde belirtilen tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4.    İstekliler 14.01.2021 günü saat 14.00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp DHMİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5.    İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.
    
6.    Söz konusu hava aracı satışı ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

7.    İhale 14.01.2021 günü saat 14.30’da DHMİ Genel Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır. 

8.    Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Adres:    Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler 06560 Yenimahalle / Ankara
Tel:      0 312 204 22 97  Faks:   0 312 212 54 22 
T.C
MANAVGAT
1. İCRA DAİRESİ
2017/2900 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen Geminin cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU GEMİNİN
T.C. Manavgat Mahkemesinin 2019/553 Esas ,2020/281 Karar sayılı dosyasından bilirkişiden alınan kıymet takdiri raporuna göre geminin özellikleri;
Gemi Adı:RIVER PIRATE ,Sicil Limanı:İZMİR-380 ,Bağlama Limanı:İZMİR-3022, Teknik Kütük Limanı:ANTALYA-1330 ,Imo Numarası/Çağrı İşareti:0/TCUS9 ,Gemi Cinsi:GEZİNTİ(TENEZZÜH) GEMİSİ ,İnşa Yılı/İnşa Yeri:2012/MANAVGAT , Boyu /Eni/Derinliği:27,40 m/9,30 m/3,70 m ,GrosTon/Net Ton/DWT:209,75/165,23/0 ,Makina Adeti/Toplam Gücü:2/800/BHP,Gemi Numarası :1890698 ,Makine Adı/Gücü/Model: DOOSAN DİZEL /L126TIM/400 BHP ,Makina Seri No: EFIKM 104715(6 SİLİNDİR) , Jeneratör :DOOSAN DİZEL /AD 136 /77 KW , Yakıt Kapasite:2,47 M3 ,Liman Seferi:İDARİ/MANAVGAT , Yolcu Taşıma Kapasitesi:114 KİŞİ(KIŞ)/228 KİŞİ(YAZ)
Geminin tam boyu 29,90 M olup , 8 yıldır denizlerde faaliyet göstermektedir .Gemi ahşap olup sintinesinde az miktarda sintine suyu-yağ bulunduğu,makine dairesi ve gövdenin en alt bölümlerinin temiz olduğu ,iç mekan kaplama - izolasyon ve donatım malzemelerinde lokal olarak yıpranmış -paslanmış bölüm ve yapılarının olduğu,Ana makine ve jeneratörlerinin faal olduğu , geminin yüzer bir vaziyette , krom vardevela ve çelik yelken direklerinin sağlam olduğu ,ana güverte salon bölümlerinde ses sistemleri -ışıklandırma ve oturma gruplarının bulunduğu ve çalışır vaziyette oldukları,Yangın söndürme tüplerinin güvertede bulunduğu ,WC -banyo-mutfak bölümlerinin ekipmanları ile tekne içinde oldukları bilirkişi tarafından tespit edilmiştir.Gezinti gemisinin 3 katlı olduğu ,korsan gemisi heykel ve desenleri ile turistik bir gemi tarzında olduğu,ana güvertelerinin vernikli ve bakımlı olduğu, yüzme platformu uzatılmış ve pervane-dümen sisteminin tam olduğu bilirkişi tarafından tespit edilmiştir.Yukarıda vasıfları yazılı ''RİVER PİRATE'' gemisinin 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu gereğince Türk Bayrağı çekme hakkına ve Türk Gemilerine mahsus bütün vasıflara haizdir. Gemi Girdap Denizcilik Turizm Tic.İnş.Ltd.Şti.Tarafından kiralanmıştır.Kira başlangıç tarihi:05/02/2020-Kira Bitiş tarihi:05/02/2021
Geminin Bulunduğu Adres: Kum mevkii,çekek yeri yanı ,ırmak üzeri tersane bölgesi Manavgat/Antalya
Kıymeti 1.550.000,00 TL
KDV Oranı %18
Gemi Kaydındaki Şerhler Gemi sicil Defterinde ve kütük kaydındaki gibidir
1. Satış Günü 13/01/2021 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü 09/02/2021 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : Manavgat Adliye Sarayı Zemin Kat Satış SalonuManavgat /Antalya -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
T.C. Manavgat Mahkemesinin 2019/553 Esas ,2020/281 Karar sayılı dosyasından bilirkişiden alınan kıymet takdiri raporuna göre geminin özellikleri;
Gemi Adı:IRMAK ,Sicil Limanı:ANTALYA/1079 ,Bağlama Limanı:MANAVGAT /8, Teknik Kütük Limanı:ÇANAKKALE/1690 ,Imo Numarası/Çağrı İşareti:0/TCA2820 ,Gemi Cinsi:GEZİNTİ(TENEZZÜH) GEMİSİ ,İnşa Yılı/İnşa Yeri/inşa malzemesi :2007/AYVALIK/AHŞAP(AYNA-KIÇ), Boyu/Eni/Derinliği:20,90 m/7,40 m/ 2,30 m ,GrosTon/Net Ton/DWT:79,53/34,19/0 ,Makina Adeti/Toplam Gücü:2/506/BHP ,Gemi Numarası:1521689, Tam Boy:23,98 m ,Makine Adı/Gücü/Modeli:MAN DİZEL/D2556-MX/226BHP/2400RPM,Makine Seri No:32130660602110(6 SİLİNDİR),Makine Adı/Gücü/Modeli:MANDİZEL/D2566-MTF/280BHP/2400RPM,MakineSeriNo:32842620173111 (6 SİLİNDİR),Jeneratör :MAKERDİZEL ,Yakıt Kapasite:2,53M3(günlük sarfiyat 1,2 m3) ,Liman Seferi:İDARİ/MANAVGAT , Yolcu Taşıma Kapasitesi:56 KİŞİ(KIŞ)/113 KİŞİ(YAZ)
Geminin tam boyu 23,98 M olup , 13 yıldır denizlerde faaliyet göstermektedir .Gemi ahşap olup sintinesinde az miktarda sintine suyu-yağ bulunduğu,makine dairesi ve gövdenin en alt bölümlerinin yağlı olduğu ,iç mekan kaplama - izolasyon ve donatım malzemelerindeyıpranmış bölüm ve yapılarının olduğu,Ana makine ve jeneratörlerinin faal olduğu , geminin yüzer bir vaziyette , krom vardevela ve çelik yelken direklerinin sağlam olduğu ,ana güverte salon bölümlerinde ses sistemleri -ışıklandırma ve oturma gruplarının bulunduğu ve çalışır vaziyette oldukları,Yangın söndürme tüplerinin güvertede bulunduğu ,WC -banyo-mutfak bölümlerinin ekipmanları ile tekne içinde oldukları bilirkişi tarafından tespit edilmiştir.Yukarıda vasıfları yazılı ''IRMAK'' gemisinin 6102sayılı Türk TicaretKanunun 940. Maddesigereğince Türk Bayrağı çekme hakkına ve Türk Gemilerine mahsus bütün vasıflara haizdir.
Geminin Bulunduğu Adres: Kum mevkii,çekek yeri yanı ,ırmak üzeri tersane bölgesi Manavgat/Antalya
Kıymeti 950.000,00 TL
KDV Oranı %18
Geminin Kaydındaki Şerhler Gemi sicil Defterinde ve kütük kaydındaki gibidir
1. Satış Günü 13/01/2021 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü 09/02/2021 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri : Manavgat Adliye Sarayı Zemin Kat Satış SalonuManavgat /Antalya
 
Satılık domain adları
 emisyonmarket.com
acilldrone.com
virusavar.com                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Akaryakıt taşıma ve ikmale hava kirliliği 
6 12 2018
 
 Akaryakıtın depolanması ve ikmali sırasında havaya karışan uçucu gazlar 2020 yılına kadar kontrol altına alınacak.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği’ni yayınladı. 
Yönetmelik benzin ve naftanın depolanması, dolumu, bir terminalden diğerine veya bir terminalden akaryakıt istasyonuna nakliyesi ile akaryakıt istasyonlarında motorlu taşıtlara yakıt doldurulması sırasında yapılan/kullanılan işlem, tesis ve tankerlerden salınan uçucu organik bileşikleri azaltmak sureti ile hava kirliliği ile mücadele etmeyi amaçlıyor. 
 
Bu kapsamda Yönetmelikte, depolama tesislerinin taşıması gereken özellikler; terminallerdeki tankerlerin dolum ve boşaltım işlemleri sırasında açığa çıkan uçucu organik buharların ölçümü ve kontrolü; tankerlerin taşıması gereken özellikler; akaryakıt istasyonlarındaki depolama tesislerinin nitelikleri; ölçme, raporlama ve denetim işlemlerinin nasıl yapılacağı ve istisnai durumlar ayrı ayrı düzenleniyor. 
 
Yeni yönetmelik, 5 Aralık 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Benzin ve nafta depolayan tesislerin, o tarihe kadar eksikliklerini tamamlamaları ve gereken hazırlıkları yapmaları gerekecek
Kaynak Hava Kirliliği
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1503" id="ctl00">

 

 

 

GÖKYÜZÜ HARİTASI 

 

 

 

 

 

 

 

Vira Denizcilik

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1503" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama