10 Haziran 2018 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 30447
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(NO: 2018/2)
 
 
  
SAFKAN ARAP KOŞU TAYI SATILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
1 - İşletmemiz yetiştirmesi 56 baş Safkan Arap Koşu Tayı açık arttırma usulüyle teker teker satılacaktır.
2- İhale 26.06.2018 tarihinde saat 13.00’de İşletmemiz Atçılık Tesisleri’nde Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3 - Geçici teminat tay başına 5.000,00 TL’dir.
4 - İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.
5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,
b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,
d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşterilerin getirecekleri belgeler Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.
6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
İlan Olunur.
ADRES:
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
İzmir Yolu Üzeri 7. Km Karacabey / BURSA
Tel : 0 224 689 64 75-76
Fak : 0 224 689 64 96
 
 
SAFKAN ARAP TAYI (KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDE) SATILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
1 - İşletmemiz yetiştirmesi;
2016 - 2017 doğumlu 35 baş erkek ve 38 baş dişi tay olmak üzere toplam 73 baş Safkan Arap tayı açık arttırma usulü ile satılacaktır.
2 - İhale, 10.07.2018 Salı günü saat 13.00'de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü atçılık tesislerinde Alım - Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır.
3 - Tay başına geçici teminat 5.000,00 TL'dir.
4 - İhaleye ilişkin şartname, TİGEM - Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA, Sultansuyu ve Karacabey Tarım İşletmelerimizde görülebilir.
5 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. İhale TİGEM Alım - Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlan olunur.
 
Ataşehir Belediye Başkanlığından:
2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
 
İşin Adı
Alanı ve
Vasfı (m2)
İmar Durumu
Muhammen
Bedel (TL)
Geçici
Teminat (TL)
İhale Karar
Gün/Saati
Dosya Satış
Bedeli (TL)
Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi 222 Pafta, 3409 Ada, 9
Parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve
 Devamı Maddelere göre 31.05.2018 tarih 2018/598 Sayılı Belediye
 Encümen Kararı ile satış işlemi.
13.625,00 m2 Arsa
26.05.2007-15.02.2013 Tasdik  Tarihli
Uygulama İmar Planlarına göre Bölgesel
Açık ve Kapalı Spor  Alanında kalmaktadır.
50.412.500,00
1.512.375,00
28.06.2018
11:30
1.000,00
Taşınmaz Takyidat Bilgisi
25 yıl süre ile Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı lehine irtifak hakkı vaadi şerhi 09.04.2012 tarih yev: 6368
 Detaylar şartnamede yer almaktadır.
 
 
 
29 YIL SÜRELİ İRTİFAK HAKKI İHALE EDİLECEKTİR
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
MADDE 1 - İHALENİN KONUSU
Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazlar üzerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesi doğrultusunda "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin 29 Yıl Süreli İrtifak Hakkı Tesis Etmek ve Tahsisli Alanların Kullanım Hakkını Vermek Suretiyle Yapımı ve İşletilmesi İşi" 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu”nun 35/a maddesi uyarınca "Kapalı teklif Usulü” ile ihale edilecektir.
İŞYERİ                                                           :  Süleymanpaşa ilçesi Banarlı mahallesi 0 ada 3899 - 3900 parseller (toplam: 19.600,00 m2) ve Çorlu ilçesi Hatip mahallesi 414 ada 262 - 263 parseller (toplam: 187.350,44 m2)
MADDE 2 - İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER
İhale Dokümanlarının
Temin Edileceği Yer                                        :  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Telefon: 0 850 495 23 04
İhalenin Yapılacağı Adres                               :  Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
                                                                            Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No: 4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
İhale Tarihi ve Saati                                         :  19/07/2018 - Perşembe günü Saat: 11:00
İhale Katılmak İçin Son Dosya
Teslim Saati ve Yeri                                        :  19/07/2018 Perşembe günü Saat: 10:00’a kadar.
                                                                            Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No: 4 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ
İhalenin 2018 Yılı İçin Belirlenen
Muhammen Bedeli                                          :  199.895,00 TL + KDV’dir.
İhalenin Geçici Teminat Bedeli                        :  173.908,65 TL (29 yıllık irtifak hakkı muhammen bedelinin %3’ü)
Kesin Teminat                                                  :  347.817,30 TL (29 yıllık irtifak hakkı muhammen bedelinin %6’sı) olup her yıl, belirlenen artış miktarının %6’sı oranında ek kesin teminat İdareye ayrıca ödenecektir. Geçici ve kesin teminat olarak sunulan teminat mektupları süresiz olmak zorundadır.
Ek Teminat                                                      :  Kesin teminata ilave olarak 10.000.000,00 TL tutarında da Ek Teminat verilecektir.
İhalenin Şartname Bedeli                                 :  5.000,00 TL
 
 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun  06.11.2017 tarihli ve 2017/116 Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir ili, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan 187 ada 7, 14, 15, 16 ve 19 parsellerdeki  Foça Tatil Köyü taşınmazları ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina ve müştemilat, bir bütün halinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 49 (Kırk dokuz) yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir. Son teklif verme:20 temmuz 2018 bknz:öib 
 
 
 RBD Armatori  filosu  200 mil. dollara satılık
05.haziran 2018
iflasdaki RBD italyan denizcilik şirketinin 7 dökmeci ve 6 tankeri bulunuyor. 
 
 
 
 
T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. İCRA DAİRESİ
2013/178 TLMT.
TAŞINMAZ HÜKMÜNDE GEMİNİN AÇIK ARTIRMA İLANI
Borçlu firmaya ait ve bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda gemi sicil kaydı, kıymeti ve satış gün ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen gemi satılacaktır.
1-İİK. 127. MD GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Tüm ilgililere ve alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.
2- İİK 151. 142. MD. GÖRE SIRAYA ŞİKAYET VE İTİRAZ: Uygulama aykırılığı nedeniyle, alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin İİK 138. Md cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek, İİK 142 md göre şikayet veya itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK 83,100,142,151,MK789,777 md. göre ayrıca ilanen tebliğ olunur.
3- SATILACAK GAYRİMENKUL HÜKMÜNDE GEMİNİN SİCİL KAYDI
A- GEMİ SİCİL KAYDI VE GENEL ÖZELLİKLERİ : Gemi Adı : PHEROUSA/004, Klası: BUREAU VERITAS, Cinsi: TİCARİ YAT OLACAK ŞEKİLDE, Sahibi, RENO DEVELOPMENT LTD, İnşacı: NEREIDS YATÇILIK DNZ. VE TİCARET LTD.ŞTİ., Sicil No: İNŞA SİCİLİ-1251, İnşa Yeri: PIRLANT YAT ÇEKEK VE HALICILIK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. TERSANESİNDE İNŞA EDİLMEKTEDİR.
Geminin Bulunduğu Yer: Pırlant Tersanesi, Tuzla Tersaneler Bölgesi, Aydıntepe Mah. Sahil Yolu Cad. Billur Sok. No:6 Tuzla, İstanbul.
B- GEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Geminin Cinsi: Motor Yat, Yapım Yılı ve Yeri: İnşa Halinde (Natamam), Tekne Malzemesi: Çelik, Deplasman: 1350 Ton, Gemi Boy/En/Derinlik: 67,37m/12m/6,26m, Dolu Ağırlık:1350 Ton, Su Çekimi (Draft) : 3,75 m. Yakıt Kapasitesi: 224 m³ Tatlı Su Kapasitesi: 53 m³, Balast Kapasitesi: 19 m³, Ana makine: Caterpiller, Makine Gücü, 2x2540 BHP/1800 RPM, Yardımcı Makineler: Caterpillar/C9, Stabilizatör: CMC Marine, Başüstü Vinci: OPAC MARE 2x2500 kg, Bow Thruster: CMC Marine 125 kw.
C-GEMİNİN GENEL DURUMU: 
Pherousa isimli yatın Tuzla Tersaneler Bölgesi Aydıntepe Mah. Sahilyolu Cad. No:6 Tuzla-İstanbul adresinde faaliyet gösteren Pırlant Tersanesi tesislerinde yarı kapalı hangar içinde (inşası durmuş) natamam olduğu görülmüşür. Yatın klası Bureau Veritasdır. Yatın güvertesinde yapılan gözlemlerde halat baba ve loçalarının monte edildiği görülmüştür. Yatta mevcut durumda jeneratör çalışmadığından tersane bağlantısı ile aydınlatma yapılmış ve el feneri ile makine dairesi gezilerek incelenmiştir. Makine dairesinde ana makineler monteli vaziyette, jeneratörler ise 2 adet olarak ambalajı içinde olduğu görülmüştür. Güverte makineleri, başüstü servis vinçleri "Opak Mare" bağlantılarının tamamlandığı, devreye alma aşamasına gelindiği tespit edilmiştir. Dava konusu yatın teknesinin çelik malzemeden imal ediliği, köprüüstü dahil çelik işçiliğinin bittiği, köprüüstünde bir kısım mobilya işlerinin başlamasına rağmen tamamlanmadığı görülmüştür. Tekneye ait yalpa önleyici stabilizatörlerin "CMC Marine" yerlerine monte edildiği ancak kanatlarının bağlanmadığı tespit edilmiştir. Bow thruster'ın monte edildiği tespit edilmiştir. Yatın dış kaplama saclarının raspa ve boyasının tamamlanmadığı, genel olarak korozyona(paslanmaya) uğradığı tespit edilmiştir. Kızak üzerindeki yapı vasfındaki PHEROUSA isimli yatın halihazır durumu, çelik malzemelerin kondisyonu, makine ve ekipmanların değer kayıpları da gözönüne alındığında; (Satılacak geminin kıymeti 23.12.2016 keşif tarihi itibarıyla TCMB döviz efektif satış kuru 1 USD =3,5193 TL üzerinden tespit edilmiştir)
Geminin Bulunduğu Yer : Pırlant Tersanesi, Tuzla Tersaneler Bölgesi, Aydıntepe Mah. Sahil Yolu Cad. Billur Sok. No:6 Tuzla, İstanbul.
Kıymeti :9.238.162,50TL (Dokuzmilyonikiyüzotuzsekizbinyüzaltmışikitlellikuruş
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Gemi sicil kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/09/2018 günü 15:00-15:10 arası
2. Satış Günü : 03/10/2018 günü 15:00-15:10 arası
Satış Yeri : İstanbul Anadolu Adliyesi Taşınmaz Satış MezatSalonu Kartal-İSTANBUL 
 
 
 
 
T.C.
İSTANBUL ANADOLU 11. İCRA DAİRESİ
2010/2832 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN SATILMASINA KARAR VERİLEN 1. NO LU TAŞINMAZIN CİNSİ NİTELİĞİ KIYMETİ ADEDİ ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ
İstabul İli Tuzlaİlçesi İnşa sicili -1289 Yapının adı NB 88 adlı Gemininkaydındaki özellikleri : 
Sicil No : İnşa Sicili -1289 Yapının adı : NB 88 Yapının boyu : 108,10 Metre Yapının eni : 16,00 Metre Yapının derinliği : 8,00 Metre Yapının Cinsi : Petrol / Kimyasal Tanker olacak şekilde Makine Gücü : 2610-KwYapıldığı ve yer ve zaman : Çelik Tekne Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tuzla-İSTANBUL İnşaa siciline tescil tarihi : 13/08/2008
İnşa sicili -1289 Yapının adı NB 88Yapımı durmuş halde olan gemininProje Teknik Özellikleri :
Gemi Tipi : Kimyasal Tanker Yapının boyu : 107,60 Metre Genişlik : 16 Metre Yükseklik : 8 Metre Dwt: 5600 Ton Kargo Tank Adedi : 12
İnşa sicili -1289 Yapının adı NB 88Yapımı durmuş halde olan geminin AnaÖzellikleri :
Proje blokları tersane sahasında olup henüz kızağa konulmamıştır. Konu proje için gerekli bütün sacların temin edildiği sacların %30 luk kısmının işlenmiş olduğu , projenin sac işlerinin %20 oranında tamamlanmış olduğu tesbit edilmiştir.Proje için işlenmiş olan sacların kumlama ve shoprimer boyası uygulanmış olduğu fakat açık havada uzun süre beklemeden dolayı tüm sacların ağır korozyona maruz kaldığı tesbit edilmiştir. Bu nedenle gemilerin olası sahiplerinin söz konusu blokların boya işlemi için yüzey hazırlığı yani ön rapsa ve temizlik işlemlerinin yapılarak son kata boya atılması gerekmektedir.
NB 88 Adlı geminin Çelik İnşaasında ana güverte , double bottom (çift dip) bloklarının tamamı ,side (yan)tank bloklarının 8 tanesi bitmiş kalan bloklar ön imalat aşamalarından geçmiş ve halihazırda yerde bulunmaktadır. Yapımı duran geminin ana güvertesinin , dip ve yan tanklarının imalatları bloklar halinde tamamlanmıştır.Diğer kısımların imalatlarına ise başlanmamıştır. Gemiye monte edilmesi gereken ana makine , yardımcı makineler ve aksesuarlar da temin edilmemiştir.
İnşa halindeki NB 88 Adlı geminin son durumu, Ana güverte double bottom (çift dip) bloklarının tamamı ,side (yan) tank bloklarının 8 tanesi bitmişve klas kontrelleri B.V. (Fransız Loydu ) yetkililerince yapılmıştır.
İnşa sicili -1289 Yapının adı NB 88Yapımı durmuş halde olan geminin değeri:
3.801.139,65 TL(Üçmilyonsekizyüzbirbinyüzotuzdokuzliraaltmışbeşkuruş) dir 
KDV Oranı: %18
(Satışa iştirak edecek gerçek / tüzel kişi mükelleflerin vergi dairesinden alınmış istisna yazısının ibraz edilmesi şartı ile KDV kanunun 13/ a maddesi gereğince KDV den istisna olunacaktır)
1. Satış Günü : 27/07/2018 Günü Saat : 16:00-16:10 arası 
2. Satış Günü : 27/08/2018 Günü Saat : 16:00-16:10 arası 
Satış Yeri : İstanbul Anadolu Adliyesi Satış (Mezat)Salonu Kartal/İSTANBUL - 
2 NO'LU TAŞINMAZIN
SATILMASINA KARAR VERİLEN 2 NO LU TAŞINMAZIN CİNSİ NİTELİĞİ KIYMETİ ADEDİ ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ
İstabul İli Tuzlaİlçesi İnşa sicili -1288 Yapının adı NB 87 adlı Gemininkaydındaki özellikleri : 
Sicil No : İnşa Sicili -1288 Yapının adı : NB 87 Yapının boyu : 108,10 Metre Yapının eni : 16,00 Metre Yapının derinliği : 8,00 Metre Yapının Cinsi : Petrol / Kimyasal Tanker olacak Şekilde Makine Gücü : 2610-Kw Yapıldığı ve yer ve zaman : Çelik Tekne Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tuzla-İSTANBUL İnşaa siciline tescil tarihi:13/08/2008
İnşa sicili -1288 Yapının adı NB 87Yapımı durmuş halde olan geminin değeriProje Teknik Özellikleri :
Gemi Tipi : Kimyasal Tanker Yapının boyu : 107,60 Metre Genişlik : 16 Metre Yükseklik : 8 Metre Dwt: 5600 Ton Kargo Tank Adedi : 12 Ana Makine : Hyundaı Hısmen 9h 25/33p 2610 Kw
İnşa sicili -1288 Yapının adı NB 87Yapımı durmuş halde olan geminin AnaÖzellikleri :
Proje blokları tersane sahasında kızakta bulunmaktadır. Konu proje için gerekli bütün sacların temin edildiği sacların %90 lık kısmının işlenmiş olduğu projenin sac işlerinin % 70 oranında tamamlanmış olduğutesbit edilmiştir. Proje için işlenmiş olan sacların kumlama ve shoprimer boyası uygulanmış olduğu fakat açık havada uzun süre beklemeden dolayı tüm sacların ağır korozyona maruz kaldığı , projede kullanılacak dış kaplama , kargo tankları , balast tankları ve kapalı alan boyaların temin edilmediği tesbit edilmiştir.
İnşa halindeki NB 87 Adlı geminin son durumu, double bottom (çift dip) bloklarının tamamı ,side (yan)tank blokları ile ana güverteblokları yerlerine konmuş ve klas kontrelleri B.V. (Fransız Loydu ) yetkililerince yapılmıştır.
Techiz ve donatım işleri; Henüz başlanmamış olup gerekli malzeme ve ekipmanların temin edilmediği tesbit edilmiştir.
Makina İşleri ; Henüz başlanmamış olup gerekli olan ana makine Hyundaı Hısmen 9H 25/33P 2610 Kw olarak temin edilmiş Gerekli olan diğer yardımcı makineler , pompalar temin edilmiştir.
Sevk Sistemi ; Gerekli olan pervane , şaft temin edilmiş henüz gemiye montajına başlanmamıştır. Dümen henüz imal edilmemiştir.
Yaşam Mahali ; Gerekli ekipmanların % 10 kadarı temin edilmiş olup henüz gemiye montajına başlanmamıştır.
Elektrik İşleri ; Gerekli malzemelerin temini yapılmamıştır.
Elektronik Ekipmanlar ; Gerekli malzeme ve ekipmanların temini yapılmamıştır.
Kedi köprüsü ve dümen hariç yapılmış ve yerde bulunan baş kıç bloklar kasara güverte blokları baş direklerin gemiye montajı ve kaynak işleri yapılmamıştır.
Beklemeden dolayı oluşan paslanma nedeniyle balast, kargo tankları dahil hemen hemen bütün teknede ön rapsa ve temizlik işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
Yaşam mahalli iç aksam kaplamaları kamaralar , güverte üzerindeki yük donanımları ve manevra ekipmanlarının bir kısmı temin edilmiş olup hali hazırda montajları tamamlanmamıştır.
İnşa sicili -1288Yapının adı NB 87Yapımı durmuş halde olan geminin değeri : 
12.159.967,05TL (Onikimilyonyüzellidokuzbindokuzyüzaltmışyedilirabeşkuruştur.) dir
KDV Oranı : %18
(Satışa iştirak edecek gerçek / tüzel kişi mükelleflerin vergi dairesinden alınmış istisna yazısının ibraz edilmesi şartı ile KDV kanunun 13/ a maddesi gereğince KDV den istisna olunacaktır)
1. Satış Günü :27/07/2018 Günü 16:20 -16:30 arası 
2. Satış Günü :27/08/2018 Günü 16:20 -16:30arası 
Satış Yeri : İstanbul Anadolu Adliyesi Satış (Mezat)Salonu Kartal/İSTANBUL 
 
 
MARMARA
İCRA DAİRESİ
2018/38 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Bir borçtan dolayı (İPOTEKLİ) bulunan ve aşağıda sicil kaydı,kıymeti,satış gün ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen yüzer vaziyetteki gemi Müdürlüğümüz dosyasından açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
İİK.127 MD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ : Adresleri sicil kayıtlarında bulunmayan ve mübrez kayıtlarda belirtilen alakadarlara gönderilerek tebligatların tebliğ edilememesi halinde iş bu satış ilanı satış ilanının tebliği yerine kaim olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.
İİK.142 MD. GÖRE SIRAYA ŞİKAYET VE İTİRAZ : Uygulama aykırılığı nedeniyle alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin İİK nın 138 md. cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda alakadarların satışı takip ederek, İİK nun 142 md.ne göre şikayet ve itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151, MK 789,777 maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.
GEMİ SİCİL KAYDI : Satışa konu ESENCE (EX-SERENCE), (EX-MURAT AYANOĞLU) isimli Türk Uluslararası Gemi SicilineTUGS 367 Sicil No ile kayıtlı bulunan,gemiye ait sicil bilgileri : IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) No: 7827342 , Tanıtmaİşareti: TCEW , Gross Tonilatosu:1991 , Rüsum Tonilatosu: 1208 , Boy:74,64 mt.En:14,00 mt., Derinlik: 6,60 mt., Mesaha Tarih ve No: İstanbul-16677, Yapıldığı Yer ve Zaman: İstanbul/1982, Makine Gücü: 1670 BHP., Teknenin Cinsi: Kuru Yük Gemisi.
SATIŞA KONU GEMİ BİLGİLERİ, HALİHAZIR DURUMU: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Denize Elverişlilik Belgesi'ne göre M/V ESENCE isimli kuru yük gemisinin 12/04/1980 yılında İstanbul da inşasına başlanılmış 01/01/1982 tarihinde inşası tamamlanmıştır. Geminin Bağlama Limanı İstanbul, Teknik Kütük Limanı: İstanbul 16677, Tescil Limanı: İstanbul TUGS 367 olup, Türk Loydu klasında bir gemidir ve klası devam etmektedir. 18/09/2015 tarihinde kara muayenesinde bir adet olan pervane, şaft, dümen şaftı ve yatakları kontrolü yapılmıştır. 18/09/2015 tarihinde yapılan deniz muayenesinde geminin denize elverişli olduğu görülmüştür. Müsaade edilen Sefer Bölgesi Kabotaj Seferidir.
Geminin Ana Nitelikleri : 
Tam Boy : 82,50 metre
Kütük Boyu : 74,65 metre
Kütük Eni : 14,00 metre
Kütük Derinliği : 6,60 metre
Gros Tonilatosu : 1991
Net Tonilatosu : 1208
DWT :3178
Ana Makime Bilgileri : 
Yapımcı : SKODA
Tipi : 9 TSR 35/50 -2
Makine No : 09800051
Gücü : 1670 BHP
Jenaratör Bilgileri :
Yapımcı : MAN
Tipi :-
Makine No : MW280/3
Gücü : 173 BHP
Yapımcı : MAN
Tipi : -
Makine No : MW240/3
Gücü : 173 BHP
Gemi Genelindeki Mevcut Tespitler : 
Geminin Mevcut Sac Kısmının Durumu: Sac ölçüm raporuna ve gemide yapılan kontrole göre; dış kaplama, güverteler, ambarlar, ambar içi postalar, stringerler, tanklar ve elemanları, parampet, parampet postaları ve yaşam mahalli nin sac kalınlıklarının iyi durumda olduğu görülmektedir.
Geminin Boya durumu: 
Dış Kaplama: Boyası iyi durumdadır.
Adresi Marmara İlçesi (Marmara Adası) Saraylar Limanı açıkları Marmara/BALIKESİR
Kıymeti : 1.741.818,00 TL(17/05/2018 tarihi itibarıyle 390.000,00.-USD'nin T.C. Merkez Bankası döviz kurundaki TL.değeri karşılığı olarak hesap edilmiştir.390.000,00 USD'nin satış günlerindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kurundaki TL.değeri üzerinden satış yapılacaktır. )
KDV Oranı : % 18 (Yurt içi ve yurt dışında bulunan yerli ve yabancı tüm gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılabilecektir. Geminin Türkiye’de faaliyet gösteren ve faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz taşıma araçlarının kiralanamsı veya çeşitli şekilde işletilmesi olan mükelleflere satışı vergi dairesinden alınan istisna yazısının ibraz edilmesi şartıyla KDV Kanunu’nun 13/a maddesi gereğince KDV.’den istisnadır. Geminin, Türkiye’de kanuni iş Merkezi ve işyeri bulunmayan yabancı bir ülke mukimine satılması halinde ise bu satışişleminde genel oranda (%18) KDV hesaplanıp, hesaplanan KDV tutarında teminat gösterilmesi gerekmekte olup bilahare geminin yurt dışı edildiğinin resmi makamların yazısı ile belgelendirilmesi koşuluyla hesaplanan Katma Değer Vergisi terkin edilerek teminat iade edilecektir)
Kaydındaki Şerhler Gemi Sicili kayıt örneğindeki gibidir.
1. Satış Günü 02/07/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü 27/07/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : MARMARA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
 
Türkiye ham çelik üretimde sırası değişmedi
29 05 2018
Türkiye'nin 2017 yılında ham çelik üretimi artmasına rağmen,
sıralamadaki yeri değişmedi.
    WorldSteel tarafından yayınlanan rapora göre, 2016 yılında 33,2
milyon ton üretimle 8'uncu sırada yer alan Türkiye, geçen yıl 37,5
milyon ton üretimle aynı sırada yer aldı.
    Çin'in 831,7 milyon ton ile ilk sırada yer aldığı ham çelik
üretiminde, Japonya 104,7 milyon ton, Hindistan 101,4 milyon ton, ABD
81,6 milyon ton, Rusya 71,3 milyon ton ile ilk 5 sırayı oluşturdu.
İlk 5 sırada bir önceki yıla göre değişiklik olmadı.
   
    -Şirket Sıralaması..
 
    Geçen yıl 97,03 milyon ton üretimle Arcelormittal ilk sıradaki
yerini açık farkla korurken, ikinci sırada China Baowu Group 65,39
milyon ton ile yer aldı.
    NSSMC Group 47,36 milyon ton ile 3.sıraya çıkarken, HBIS Group
45,56 milyon ton ile 4.sıraya geriledi. Listede, Erdemir 9,20 milyon
ton ile 43. sırada kalmaya devam etti.
 
    -İlk 50 Ülke..
 
 Ülke        2017    2017    2016    2016
              Sıra     Ton    Sıra     Ton
------------ ------- ------- ------- -------
China           1     831.7     1     807.6
Japonya        2     104.7     2     104.8
Hindistan       3     101.4     3      95.5
ABD             4      81.6     4      78.5
Rusya           5      71.3     5      70.5
Güney Kore  6      71.0     6      68.6
Almanya         7      43.4     7      42.1
Turkiye         8      37.5     8      33.2
    -İlk 50 Şirket..
 
Sıra            2017          Sıra           2016
        Şirket          Ton            Şirket        Ton
---- ---------------- ------- ---- ---------------- -------
 1   ArcelorMittal     97.03   26 U.S.Steel         14.43
 2   China Baowu       65.39   27 Baotou Steel      14.20
 3   NSSMC Group       47.36   28 EVRAZ             14.03
 4   HBIS Group        45.56   29 thyssenkrupp      13.22
 5   POSCO             42.19   30 MMK               12.86
 6   Shagang Group     38.35   31 Liuzhou Steel     12.30
 7   Ansteel Group     35.76   32 Techint Group     11.75
 8   JFE Steel         30.15   33 Jinxi Steel       11.72
 9   Shougang Group    27.63   34 Severstal         11.65
10   Tata Steel Group 25.11   35 Sanming Steel     11.19
11   Nucor Corporation 24.39   36 Taiyuan Steel     10.50
12   Shandong Steel    21.68   37 Jingye Steel      10.41
13   Hyundai Steel     21.23   38 Zenith Steel      10.36
14   Jianlong Group    20.26   39 Shaanxi Steel     10.24
15   Valin Group       20.15   40 Anyang Steel      10.06
16   Maanshan Steel    19.71   41 Nanjing Steel      9.85
17   NLMK              17.08   42 Metinvest Holding 9.59
18   Gerdau            16.50   43 Erdemir Group      9.20
19   JSW Steel         16.06   44 Xinyu Steel        8.90
20   Benxi Steel       15.77   45 CITIC Pacific      8.77
21   IMIDRO            15.60   46 Zongheng Steel     8.72
22   China Steel       15.33   47 Steel Dynamics     8.27
23   Fangda Steel      15.11   48 voestalpine Group 8.15
24   Rizhao Steel      14.98   49 SSAB               8.00
25   SAIL              14.80   50 Kobe Steel         7.74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ALKAZAR Ahşap yat satışı-marmaris TIKLAYINIZ
 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu Mahallesi, Taşucu Liman Sahası’nda bulunan “Sanayi Tesis Alanı Taşınmazı” “Satış” yöntemiyle “Taşucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı Taşınmazı” 36 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle bir bütün halinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.Son Teklif tarihi:25 06 2018
 İSTANBUL ANADOLU 3. İCRA DAİRESİ
2015/36 İFLAS
TAŞINMAZ HÜKMÜNDEKİ GEMİNİN AÇIK ARTIRMA İLANI
İflas tasfiyesi maksadıyla aşağıda bilgileri yazılı geminin açık artırma suretiyle satışına karar verilmiştir.
Taşınmaz Hükmündeki Geminin ;
GEMİ ADI : ALFA AKDENİZ
İMO NUMARASI : 8027705
BAYRAĞI : TÜRK/TURKISH
BAĞLAMA LİMANI : İSTANBUL-9740
ÇAĞRI İŞARETİ : TCTL9
MMSI : 271002662
GEMİ CİNSİ : İMO 2 - ASPHALT TANKER
İNŞA YILI : 1981
İNŞA YERİ : GERMANY
BOY (LOA) : 86,98 M
ENİ (BREADTH) : 12,40 M
DERİNLİK (DEPTH) : 6,00 M
DRAFT : 5,04 M
GROS TONAJI : 1900 TON
NET TONAJI : 790 TON
DW TONAJI : 2770 TON
LİGHT SHİP : 1229 TON
ANA MAKİNE : MAK 6M 453 AK
MAKİNE GÜCÜ : 1800 KW
YARDIMCILAR : 3 AD , VOLVO PENTA TID 120 BCH
CLASS : TÜRK LOYDU
ARMATÖR (OWNER) : SEBAT DENİZCİLİK TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET A.Ş.
GEMİNİN BULUNDUĞU YER : TUZLA TERSANELER BÖLGESİ 2. KISIM NO:29 TUZLA/İSTANBUL
KIÇ TARAFI KIÇ AYNASINDA BÜYÜK HARFLERLE ''IMO 8027705'' ALTINDA ''ALFA AKDENİZ'' VE ALTINDA ISTANBUL YAZILARI MEVCUT.SANCAK VE İSKELE BORDASI BOYALI/BAKIMLI VE KANA RAKAMLARIOKUNAKLI HALDE.GÜVERTE KISMI BOYA DURUMU VASAT SEVİYEDE . ANA GÜVERTE SAC KONDİSYONU , DEMİR IRGATI , ELEKTRİK DONANIMLARININ PANOLARI VE HALATLARI İYİ DURUMDA. 1 ADET DÜMENCİ PUSULASI SAĞLAM VE KULLANILIR DURUMDA. SEYİR , NAVİGASYON VE EL VHF CİHAZLARI MEVCUTTUR.CAN KURTARMA ARAÇLARI OLARAK SANCAK VE İSKELE FİLKASI VE LİFE RAFTS (2 ADET) MEVCUT VE İYİ DURUMDADIR. MİYAR GÜVERTEDE (EN ÜST GÜVERTEDE) 1 ADET (KAPELAYA SARILMIŞ) MANYETİK MİYAR PUSULASI MEVCUT.YAŞAM MAHALLİ KAMARALARI , SALONLARI , TUVALET-BANYOLARI , KUZİNESİ , VE YAŞAM MAHALLİNİN İÇ DIŞ KISIMLARI İHTİYACI KARŞILAR NİTELİKTE VE ÜZERLERİNDE ''IMO SIGN'' İŞARETİ MEVCUT.AYRICA GÜVERTEDE BİR ADET SWL 360 KG KAPASİTELİ HİDROLİK VİNÇ MEVCUT.KIÇ ÜSTÜ IRGATI VE DONANIMLARI İYİ DURUMDA.ANA MAKİNE KAVER DONANIMLARI İYİ DURUMDA VE GENEL GÖRÜNÜM İTİBARİYLE MAKİNE DAİRESİ BOYALI VE BAKIMLI HALDE.TÜM KARGO POMPA SİSTEMLERİ VE KUMANDA DONANIMLARI İLE MAKİNE DAİRESİNDEKİ KARGO POMPALARI ÇALIŞIR VAZİYETTE VE FAALDİR.GEMİ SERTİFİKALARI VE SERTİFİKALARIN GEÇERLİLİK SÜRELERİ İTİBARİYLE YOLA , YÜKE VE DENİZE ELVERİŞLİDİR.
Kıymeti : 1.050.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İflas , ipotek , haciz vs.
1. Satış Günü : 21/06/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 23/07/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU KARTAL/İSTANBUL
 
 
T.C.
BODRUM
1. İCRA DAİRESİ
2014/251 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Teknenin Adı: Denizin Gölgesi, Tipi:Polyester Yelkenli, Modeli:BAVARIA 37, inşaa yılı:1999, Bayrağı:Türk, Boyu:11,35 m. En:3,68 m. Derinliği: 1,35 m, İstanbul Liman Başkanlığı 1683037 Bağlama Kütüğü numaralı Denizin Gölgesi isimli teknenin BAVARIA 37 tipinde, 1999 model polyester yelkenli bir tekne olduğu görülmüştür.
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Sicil Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 04/06/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 04/07/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Turgutreis D Marin - Balıkçılar Barınağı Limanı (İskele Restaurant Önü) Bodrum
T.C. BODRUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
PAZARLIK USULÜ İLE MENKUL SATIŞ İLANI
Dosya No: 2015/28 Tereke
Terekesinin resmi idaresi TMK’nun 592. maddesi gereğince Mahkememizce yürütülmekte olan müteveffa ALATTİN YAZICI terekesinin% 80 payının sahibiolduğu Tasfiye Halinde Al-Han Turizm Otelcilik Yel.Yapı İnş. Gıda San. Ltd. Şti’ne ait olup Bodrum Belediye Marinasında demirli bulunan ve 12.10.2017 tarihli bilirkişi raporu ile 974.000,00 TL kıymet takdir edilen;Bodrum 3617 teknik kütük numarası ile Bodrum Limanına bağlı, İzmir 5534 sicil numaralı tam boyu 23.90 mt, 2007 yılı Bodrum yapımı Blue Days isimli ahşap guletin;bilirkişi raporunda takdir edilen muhammen bedelinden aşağı olmamak kaydıyla Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 50. maddesine göre vebilirkişi raporunda belirlenen muhammen bedelinin %50’sinden başlamak üzere pazarlık usulü ile satılmasına karar verilmiştir.
Alıcı adaylarının tekliflerini en geç 07/05/2018 Pazartesigünü saat 17.00’ye kadar Kızıltoprak Bağdat Cad. No: 41 Vedat Han İş MerkeziKat:3 Oda No: 72-73-74 Kadıköy-İstanbul adresinde mesleki faaliyetini sürdüren Tasfiye Halinde Al-Han Turizm Otelcilik Yel.Yapı İnş. Gıda San. Ltd. Şti Tasfiye Memuru SMMM Kadir Özgen’e bizzat ya da son teklif tarihinde ulaşmış olmak kaydıyla posta yolu ile kapalı zarfiçindeteslim etmeleri gerekmektedir.
 
 
T.C.
BODRUM
1. İCRA DAİRESİ
2014/251 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Teknenin Adı: Denizin Gölgesi, Tipi:Polyester Yelkenli, Modeli:BAVARIA 37, inşaa yılı:1999, Bayrağı:Türk, Boyu:11,35 m. En:3,68 m. Derinliği: 1,35 m, İstanbul Liman Başkanlığı 1683037 Bağlama Kütüğü numaralı Denizin Gölgesi isimli teknenin BAVARIA 37 tipinde, 1999 model polyester yelkenli bir tekne olduğu görülmüştür.
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Sicil Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 04/06/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 04/07/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Turgutreis D Marin - Balıkçılar Barınağı Limanı (İskele Restaurant Önü) Bodrum
 
 
  
 
T.C.
ŞİLEİCRA DAİRESİ
2016/3865 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI HÜKMÜNDE (GEMİ SATIŞ İLANI)
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe,1 Adet balık avlama teknesi 34b3351 plakalı 1689425 no ile şile limanı kütüğüne kayıtlı NECİPOĞLU AHMET REİS isimli balık avlama teknesi Teknenin şile liman başkanlığı tarafından düzenlenen denize elverişlilik belgesinde belirtilen ana teknik özellikleri tam boy : 13,00m kütük boyu 12,05m kütük eni : 4,78m kütük derinliği : 1,60m gros tonilatosu : 16:58gt net tonilatosu : 5nt ana makine : cummins 220 bhp jeneratör : kipor 12 bhp Şile Liman iskelesine aborda bağlanmış teknenin 3 yıldan beri seferden men edilmiş olduğu beyan edildi. 
 
 
Kıymeti 110.000,00 TL
KDV Oranı %18
1. Satış Günü 24/05/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü 26/06/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : HACIKASIM MAH. LİMAN MEVKİİ İSKELE VAROLLAR BALIKÇILIK SOĞUK HAVA DEPOSU ÖNÜ ŞİLE İSTANBUL -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri İstanbul İl, Şile İlçe,1 Adet balık avlama gemisi, 1879387 Seri NumaralıŞile Liman işletme başkanlığıbağlama kütüğünde kayıtlı ESMAisimli tekne Tekne 30/03/2012 tarihinde Kurucaşile 'de inşa edilmiştir. Teknenin Şile Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen denize elverişlilik belgesinde belirtilen ana teknik özellikleri tam boy : 7,65 m kütük boyu : 6,65 m kütük eni: 3,00 m kütük derinliği : 1,00 m gros tonilatosu : 3,23 gt net tonilatosu : 0,97 nt ana makine : cummins 162 bhp Şile Liman iskelesine aborda bağlanmış teknenin 3 yıldan beri seferden men edilmiş olduğu beyan edildi
 
 
Kıymeti : 25.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 24/05/2018 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 26/06/2018 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : HACIKASIM MAH. LİMAN MEVKİİ İSKELE VAROLLAR BALIKÇILIK SOĞUK HAVA DEPOSU ÖNÜ -ŞİLE İSTANBUL
 
 
 
 
 
SAMSUN
9. İCRA DAİRESİ
2018/265 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
GEMİ
Özellikleri Gemi Adı: Petr Hamıtov, Bayrağı: Panama, İMO No: 8989214, Çağrı İşareti: 3F007, Gross Ton: 4972, Net Tonage: 2425, Detveyi: 5354, Genişlik: 16,70 metre, Uzunluk: 139,00 metre, Yükseklik: 5,50 metre, Yapım Yılı: 1987, Gemi Cinsi: General Kargo Gemisi,
Geminin 06/04/2016 tarihinden itibaren Samsun Sanayi Limanında olduğu,iki ana makine, iki adet dizel ve bir adet emergency jeneratörü olmak üzere toplam üç adet jenaratörünün olduğu, yakıt problemi nedeniyle gemi jeneratörlerinin çalıştırılamadığı, bu nedenle gemide elektriğin olmadığı, temel ihtiyaçların karşılanması için gemide karar tipi mobil bir diesel jeneratörün kullanıldığı, söz konusu jeneratörden elektrik dağıtımının seyyar kablolar vasıtası ile yapıldığı, gemi bünyesinde elektrik ve yakıt olmaması nedeniyle gemi ekipmanlarının ve makinalarının test edilme imkanının bulunmadığı, köprü üstü seyir ekipmanlarının eksiksiz olarak durumunu muhafaza ettiği, ancak çalışır durumda olup olmadığının tespit edilemediği, makine dairesi ekipmanlarının (pompalar, elektrik panoları, komperesörler, seperatörler, boru devreleri vs.) iyi durumda olduğu, geminin Russian Maritime Register Of Shipping (RMRS) tarafından klaslandığı ancak yıllık vizeleri yapılmadığı için kılas sertifakasının geçerliliğini yitirdiği, gemi sertifakalarının ve dökümanlarının gemide olduğu, ancak geçerlilik süreleri aşıldığı için geçerliliklerini yitirdiği, geminin iskele baş omuzluktan darbe aldığı ve parampetinin eğilmiş olduğu, gemi 4 ambarlı olup kapaklarının genel olarak iyi durumda olduğu, geminin planlı bakım tutumlarının yapılmadığı, geminin seyir bölgesinde A1+ A2+ A3 olduğu tespit edildiği, geminin tekrar faaliyete alınabilmesi için (tekrar klaslama işlemleri, havuza alma ve bakım onarım işlemleri, kullanımdan çıkarılan sistemlerin tekrar kullanıma alınması v.s.) yüklü miktarda bakım onarım maliyetinin (750.000,00 - 1.000.000,00 TL) olacağı gözönünde bulundurularak kıymet taktirinin yapıldığı,
Adresi Samsun limanında bulunmaktadır. İlkadım/Samsun
Kıymeti 5.400.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhleri : Gemi sicil kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 29/05/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü 25/06/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Samsun 9. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
 
 
 
 
 
 
 
Hoegh LNG 170 000cbm Hyundai ve Samsung tersanelerinde 4 adet FSRU siparişi verdi Maliyet 236mil.dolar
 
 
Ham petrol ,akaryakıt ,ihrakiye,madeni madeni yağ ve petrolle ilişkili maddelere dair karar
Bakınız http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213.htm
 
 
 
 
  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
23 kasım 2016 tarih ve 29897 sayılı resmi gazeteye bakınız
 
 
 
 
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ
TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/10/2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için lisanssız elektrik üretimi başvurusu yapılamaz ve yapılması halinde ilgili başvurular iade edilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
20/10/2015
29508
 
 
 
11 mart 2016 tarih 29650 sayılı resmi gazete:
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ
ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Gemi Kontrolü Yetkilendirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Belge yenileme işlemlerini her yıl yaptırmayan gemi kontrolüne yetkili mühendisin kayıtları, en fazla 2 yıl süre için askıya alınır ve korunur. Bu sürenin sonunda kayıt kapatılır. Kaydı kapatılan gemi kontrolüne yetkili mühendisin yeniden başvurması durumunda, yeni tescil işlemleri uygulanır, ancak eski tescil numarası verilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
 
 
 
16 mart 2016 tarih 29 655 sayılı resmi gazete:
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinde geçen “28/2/2016” ibaresi “28/2/2017” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
 
 
 
 
19 Mart tarih 29658 sayılı resmi gazete
 
Ekonomi Bakanlığından:
BAZI KİMYASALLARIN VE ELEKTRONİK EŞYANIN İTHALATINDA TARİFE
KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ
 
 
   
 
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1503" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1503" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama