Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Sıra No Kadro Unvanı Hizmet Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan Türü
KPSS
Puanı
1 İtfaiye Eri GİH 9-10 50 Meslek Yüksekokulların Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarından birinden mezun olmak En az C Sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak
Erkek P93 En az 60
puan
 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla en az 1.67 metre olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
3. Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
4. Başvuru yapan adayların, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava girmek isteyen adaylar www.tekirdag.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
1. Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
2. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir) (1 adet)
3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir) (1 adet)
4. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı (1 adet),
5. Sürücü belgesinin aslı veya Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
6. Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)
7. Adli sicil kaydı belgesi (E-Devlet üzerinden alınmış çıktı)
8. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
9. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
06/04/2020 – 20/04/2020 tarihleri arasında www.tekirdag.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi
Başkanlığı 100.Yıl Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:1 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No: 4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 250 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 24/04/2020 tarihinde (www.tekirdag.bel.tr) adresinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir,
Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
İtfaiye Eri kadroları için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav 04/05/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı (Çorlu İtfaiye İstasyonu) Şeyh Sinan Mahallesi Namazgah Sokak No:14 Çorlu Otogar Arkası
Çorlu/TEKİRDAĞ adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
Sözlü sınav;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (www.tekirdag.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur. 

Yaşar Üniversitesi MYO  ilan tarihi 6 03 2020

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi 1 Doktora derecesini Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında almış olmak.
Konteyner Taşımacılığı, Limancılık alanlarında araştırma ve yayınlar yapmış, yükseköğretim kurumlarında ders verme
deneyimine sahip olmak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 300 İtfaiye Eri alınacak.
Adayların 30 Mart - 3 Nisan 2020 tarihleri arasında  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Sözlü ve uygulamalı sınav 13 -17 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No: 9, 06070 İskitler-Altındağ/Ankara adresindeki yerleşkesinde yapılacak.
İstanbul gelişim Üniversitesi Deniz ve liman işletmeciliği alanında
Doktor ögretim üyesi arar ilan tarihi 2 mart 2020
 
 
 
   Marine Surveyor
 
  Kalimbassieris Maritime olarak denizde kaptan veya 2. Kaptan olarak gemilerde görevlerine
  devam etmekte olan Uzakyol kaptanı veya Uzakyol 1. zabit yeterliliğinde, kariyerine karada devam etmeye karar vermiş arkadaşlarımızdan yanımıza takim arkadaşı aramaktayız. Yunanistan merkezli ve gemi P&I kulüplerinin muhabir firması olarak Türkiye’de varlığını 2008 yılından bu yana sürdüren şirketimizde marine, cargo surveyor olarak bizimle calışmak isteyen arkadaşlar detaylı CV leri ile birlikte ilanımıza başvurabilirler. 
 
  
  Gisaş Gemi inşa römorkor kaptanı arar
 
  Yılport römorkör kaptanı ve çarkçıbaşı arar
 
 
 
 
Konvansiyonel römorkör kaptanı 
Sanmar denizcilik
• Geçerli minimum Sınırlı Kaptan yeterliliğine sahip, 
 
• En az 1 yılı fiili olarak Konvansiyonel tipi römorkörde gemi yanaştırma kaldırma manevralarında kaptanlık pozisyonunda deneyimli, 
 
 
• Güncel bir gemiadamı cüzdanına sahip, 
 
• Güncel ve geçerli bir gemiadamı sağlık belgesine sahip, 
 
• STCW sertifikasına sahip olmak. 
 
Gemi manevralarında römorköre komuta etmek ve yönetmek, römorkörün bakım ve 
tutumlarının zamanında yapılmasını takip etmek ve römorkörü 24 saat sefere hazır tutmak. 
 
 
 
 
 
 
Flika Servis Teknik UZMANI 
 
ONURSAN GEMİ İNŞA 
 
Yat kaptanı
Beşiktaş denizcilik
 
-En az lise mezunu
 
-Denizcilik ingilizcesi bilen
 
-Yat kaptanı olarak en az 3 yıl tecrubeli
 
-İstanbul ve civarı denizlerde çalışabilecek
 
-İyi seviyede araba kullanan
 
 
 
 
İstinye Marinada bağlı  bulunan 1 adet Searay Dancer 450 tipi motor yatda çalışacak,
 tecrubeli ve B sınıfı ehliyetli yat kaptanı aranmaktadır.
 
 
 
Tarihi Yelkenliler etkinliği 
 
 
Tall Ships Aalborg 2019

3-6 july 2019;Denmark 

Tall Ships Fredrikstad 2019, a festival in Norway
11-14 july 2019 

Tall Ships Bergen 2019
21-24 july 2019 
 
Tarihi yelkenlilerde çalışmak isteyenler:

The Sultanate of Oman Bursary Fund, also known as the Oman Bursary Scheme, is open to young people aged 15 to 25 from around the world who have never taken part in a Tall Ships Races or Tall Ships Regatta Voyage.

Up to 100 applicants are chosen each year regardless of their nationality, social background or physical ability, and no sailing experience is required in order to apply and join the many tall ship voyages this fund is available for. Each applicant received a maximum €500 bursary to help cover the costs of joining the voyage.

You must be aged between 15 and 25 and have never joined a Tall Ships Races or Tall Ships Regatta voyage before.


 
 
 
Tersan tersanesi gemi inşaa mezunu gemi tamir pazarlama mühendisi arar işyeri yalova ayrıca dizayn tekne teknikeri ve dizayn tekne mühendisi arar
 
  NaVAL yACHTS yAT DİZAYN MÜHENDİSİ arar işyeri Antalya 

   Tersan tersanesi gemi panel izalasyonda açalışacak gemi yasam mahalli sorumlusu arar

    İzmir Dromeas yatcılık gemi inşa mühendisi arar

 Kumport Jiman işletmeciliği eğitim ve geliştirme yöneticisi arar

 STM savunma teknolojileri mühendislik tekne dizayn teknikeri arar ayrıca denizaltı dizayn mühendisi ve makine  dizayn donatım mühendisi arar
 
Yeni
İstanbul Cerrahpasa üniversitesi Mühendislik Fakultesi
Çevre  bölümüne profesör ve doçent alınacak 
 
 
 
 
 
 
 
Global Kapital Finance Limited
 
 Lobster motor yat kullanımında tecrübeli,
 
- Prezentabl, dış görünümüne dikkat eden,
 
- Yeniköy ve civarlarında ikamet eden 
 
 
Yat kaptanı aranıyor.
 
 
 
 
 
Turk loydu Sörveyör arar
 
Dearsan tersanesi  gemi inşa ve gemi dizayn mühendisi  ve gemi  makine donatım mühendisi arar
 
MARE DENİZ tEMİZLİK gemi inşa GEMİ MAKİNE müh arar
 
TERSAN TERSANECİLİK GEMİ DONATIM PROJE SORUMLUSU ;gemi çelik proje müh;gemi donatım müh arar
 
Sedef tersanesi gemi makineleri /makine müh ;argon kaynakçısı,boya teknikeri,dizayn tekne teknikeri arar

CEMRE tersanesi Gemi inşaatı teknikeri(gemi inşaa myo mezunu)iskele kurulması ile ilgili çalışacak arar
 
 
 
Özel sektör ilanları:
 
Gemi inşaa mühendisi

Gemak gemi inşaa
Eregli gemi inşa
 
Kuasar Marin Mühendislik

Gemi inşaa ve gemi makineleri Müh

Yonca Onuk Adi Ortaklığı

 

İSG Uzmanı 
Sefine Tersanesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1354" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

 

Korono  

 

Fethiyede tatil

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1354" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama