Lobster motor yat kullanımında tecrübeli,
 
- Prezentabl, dış görünümüne dikkat eden,
 
- Yeniköy ve civarlarında ikamet eden 
 
 
Yat kaptanı aranıyor.
 
ENERJİ sİSTEMİ ANALİSTİ

Description of the Work: SHURA Energy Transition Center, founded by the European Climate Foundation (ECF), Agora Energiewende and Istanbul Policy Center (IPC) at Sabancı University, contributes to decarbonisation of the energy sector via an innovative energy transition platform. It caters to the need for a sustainable and broadly recognized platform for discussions on technological, economic, and policy aspects of Turkey’s energy sector. SHURA supports the debate on the transition to a low-carbon energy system through energy eff iciency and renewable energy by using fact-based analysis and the best available data. Taking into account all relevant perspectives by a multitude of stakeholders, it contributes to an enhanced understanding of the economic potential, technical feasibility, and the relevant policy tools for this transition.
SHURA is searching for a Power System Analyst to join its growing team. This is a rewarding opportunity to work in a dynamic sector and environment, and to help shape the future of a growing organisation whilst collaborating with a wide network of national and international stakeholders. Under the supervision of the SHURA Director, the Power System Analyst will:
 • Contribute to the analysis of grid integration of renewables to Turkey’s power system by assessing and modelling the technical and economic opportunities and potentials of renewable energy, energy efficiency and new technologies, such as digitalisation
 • Based on these analyses, coordinate and prepare technical reports, policy papers, slidedecks and other audio-visual materials for outreach activities
 • Support the development of SHURA, research topics and ways to engage in the public debate
 • Provide input to consultation meetings, workshops, conferences including the preparation of presentations and other supplementary documents
 • Coordinate and assist in expanding the network of SHURA and contribute to creating dialogue
 • Upon request, represent SHURA at national and international meetings
 • Perform other duties as requested
 Candidate’s Requirements
 • Advanced university degree from a credible institution in the fields of engineering, natural sciences or other related fields
 • Competence and mastery of the power system issues by demonstrating understanding of energy technologies, innovation and economics in Turkey
 • At least five years of experience and track record of writing reports in the energy field with demonstrated skills for project management
 • Private sector experience is an additional asset
 • Plans time and work effectively with clear goals, adjusts priorities, and meets competing deadlines and other commitments whilst delivering with the required quality
 • Speaks, writes and communicates clearly and effectively in both Turkish and English and adjusts the tone to meet the interests of various audience
 • Works collaboratively and engages in clear and transparent communication with the team, and where relevant with the stakeholders to ensure organisation’s goals are achieved
 • Remains calm in stressful situations
Salary: Commensurate with experience
Term of services: 24 months, with a possible extension depending on availability of funds
Location: SHURA Energy Transition Center Office, Şişhane – İstanbul
Only shortlisted candidates will be contacted for interview.
Interviews will take place on a rolling basis till the position is filled.
If you are interested please e-mail a cover letter and detailed CV to the email provided in the apply button until February 22, 2019.
 
 
ÇANAKKALE BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra NoAlınacak Kadro UnvanıSınıfıKadro DerecesiAdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
TürüKPSS
Puanı

1
İtfaiye Eri
G.İ.H.
10
5İtfayecilik ve Yangın Güvenliği Meslek Yüksek Okulundan Mezun olmak ve En az (C) sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak
Erkek
KPSSP93
En az 70
Puan

2
Zabıta Memuru

G.İ.H.

8

5Herhangi bir Lisans programından
Mezun olmak ve En az (B) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

Erkek/Kadın

KPSSP3

En az 70
Puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Çanakkale Belediyesinin boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış

olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93, Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSSP3 puanını almış olmak.

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
e. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.

f. Zabıta Memuru kadrolarına atanacaklar için KPDS/ YDS İngilizce sınavından en az (D) seviyesinde puan almış olmak

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İS TENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;

İş Talep Formu Kurumumuzdan yada belediyemizin internet adresinden (www.canakkale.bel.tr) temin edilecektir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

KPDS/ YDS İngilizce sınavından en az (D) seviyesinde puan almış aldığına dair sonuç belgesi


4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ :
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 11/02/2019 gününden 15/02/2019 Cuma günü saat 17.00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler

Başvuru belgelerini Çanakkale Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir,

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 26/02/2019 tarihinde belediyemiz web sayfası ve ilan panosunda ilan edilecektir,

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir,

Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI :
Çanakkale Belediyesi Meclis Salonunda; Zabıta Memuru için 05.03.2019 Salı Günü saat 09:00 da, İtfaiye Eri için 07.03.2019 Perşembe günü saat:09:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Ayrıca itfaiye eri için 08/03/2019 Cuma Günü saat 09:00 da başlamak üzere İtfaiye Müdürlüğünde uygulama sınavı yapılacaktır.

Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvuruları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağrılacaktır.

Sınav Konuları:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Zabıta memuru sınavında Değerlendirme;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
İtfaiye eri sınavında değerlendirme;

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
 
 
 
Turk loydu Sörveyör arar
 
Dearsan tersanesi  gemi inşa ve gemi dizayn mühendisi  ve gemi  makine donatım mühendisi arar
 
MARE DENİZ tEMİZLİK gemi inşa GEMİ MAKİNE müh arar
 
TERSAN TERSANECİLİK GEMİ DONATIM PROJE SORUMLUSU ;gemi çelik proje müh;gemi donatım müh arar
 
Sedef tersanesi gemi makineleri /makine müh ;argon kaynakçısı,boya teknikeri,dizayn tekne teknikeri arar

CEMRE tersanesi Gemi inşaatı teknikeri(gemi inşaa myo mezunu)iskele kurulması ile ilgili çalışacak arar
 
İstanbul Üniversitesi  Deniz bilimleri enstitüsüne araştırma görevlisi alacak
 
 
 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne sözleşmeli pilot alınacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı’nda çalıştırılmak üzere sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli pilot alınacak.

İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların sözlü sınava katılmak amacıyla; 7- 11 Ocak 2019 tarihleri arasında istenilen belgelerle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Sözleşmeli pilot alım ilanına ulaşmak için tıklayınız  
 
 
Özel sektör ilanları:
 
Gemi inşaa mühendisi

Gemak gemi inşaa
Eregli gemi inşa
 
Kuasar Marin Mühendislik

Gemi inşaa ve gemi makineleri Müh

Yonca Onuk Adi Ortaklığı

 

İSG Uzmanı 
Sefine Tersanesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1354" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1354" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama