İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRK BOĞAZLARI DENİZCİLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 25 şubat 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
 
 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
 
b) Merkez (İTÜBOA): İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
 
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
 
d) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,
 
e) Türk Boğazları: İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nden gemilerin geçiş alanı ile bu alanı çevreleyen kıyı şeridini,
 
f) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,
 
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
 
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
 
Merkezin amaçları
 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
 
a) Türk Boğazlarında seyir, can, mal ve çevre emniyetinin, deniz ve çevre güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra; deniz, hava ve çevre kirliliğinin önlenmesiyle ilgili çalışmalar yürütmek.
 
b) Türk Boğazları ve çevresinde doğal, tarihi ve kültürel varlıkları korumak; Türk Boğazları ile ilgili olarak Uluslararası Hukuk ve Deniz Ticareti Hukukunda, uluslararası ilişkiler ve politikada, enerji güvenliğinde ticaret ve ekonomide yürütülecek bilimsel çalışmalar yapmak; bilgi iletişim teknolojileri, enerji, kıyı ve deniz mühendisliği, açık deniz petrol ve doğalgaz arama platform ve yapılarını geliştirmek ve inşa etmek ile ulusal denizciliği geliştirmek; deniz araştırmaları alanlarında ve bunların alt disiplinlerinde, farklı sektörlerde, makro ve mikro ölçeklerde teorik ve uygulamalı bilimsel araştırmalar, çalışmalar yapmak.
 
c) Projeler gerçekleştirmek, raporlar üretmek, toplumu bilinçlendirmek, matbu, işitsel, sözel ve görsel yayınlar yapmak, konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar düzenlemek ve benzeri etkinliklerde bulunmak.
 
ç) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör kurum ve kuruluşlarla ve kişiler ile işbirliği yapmak.
 
Merkezin faaliyet alanları
 
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:
 
a) Türk Boğazları ile ilgili araştırma, inceleme, uygulama, çalışma, geliştirme ve projeler yapmak.
 
b) Ulusal ve küresel ekonomik, finansal, hukuki, ticari ve teknolojik göstergeleri, gelişmeleri izlemek, derlemek, değerlendirmek ve raporlamak.
 
c) Modelleme, simülasyon ve senaryo planlama gibi analiz, risk ve tahmin modelleri geliştirmek, uygulamak, bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve yaptırmak.
 
ç) Hizmet içi eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları, çalıştaylar ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür etkinliklere iştirak etmek ve başarılı öğrenciler ile akademik personelin iştiraki için yardım sağlamak.
 
d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, seminer, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür etkinliklere iştirak etmek ile bu etkinlikler çerçevesinde yayınlar yapmak.
 
e) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek, kamu ve özel kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, bu bağlamda sözü edilen kuruluşların bilgi, tecrübe, altyapı ve insan kaynaklarından yararlanmak ve ortak çalışma grupları kurularak, ortak projeler üretmek, mevcut projelere iştirak etmek.
 
f) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bulguları kapsayan bilimsel yayınlar yapmak, böylece üretilen bilimsel bilgilerin ve teknolojilerin bilim çevreleri ve kamuoyu ile paylaşmak.
 
g) Merkezin faaliyetlerini etkinleştirecek ve geliştirecek çerçevede; bilimsel ve teknik altyapı oluşturmak, süreli ve süresiz yayınların derlenmesini içeren dokümantasyon etkinlikleri gerçekleştirmek ve Türk Boğazları ile ilgili bir başvuru kütüphanesi oluşturmak.
 
ğ) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda çalışmalar yapmak ve Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 
Yönetmeliğin tamamı için resmi gazeteye bakınız
 
 
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1852" id="ctl00">

 

 

 

 

 

Lykia Saklı bahçe 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1852" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama